พญ. ชมพูนุท ไทยจินดา
จบแพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล ปัจจุบันเป็นแพทย์เวชปฏิบัติที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.