User login
User
Pass
Menu
::: Home :::
ลงทะเบียน

 

 


 

สรุปคะแนนในการเล่นเกมส์
Initial sound matching (ISM) มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 
 • ทำได้น้อยกว่า 2 คะแนน แปลผลว่า น้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้ 2-7 คะแนน แปลผลว่า อยู่ในช่วงปกติ (2-7) เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้มากกว่า 7 คะแนน แปลผลว่า มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
Letter naming  มีคะแนนเต็ม 44 คะแนน
  กรณีที่ไม่มีรูปประกอบ (ก-ฮ)
 • ทำได้น้อยกว่า 20 คะแนน แปลผลว่า น้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้ 20 - 40 คะแนน แปลผลว่า อยู่ในช่วงปกติ (20-40) เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้มากกว่า 40 คะแนน แปลผลว่า มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
กรณีที่มีรูปประกอบ (ก – ฮ ที่มีรูปประกอบ)
 • ทำได้น้อยกว่า 34 คะแนน แปลผลว่า น้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้ 34 - 44 คะแนน แปลผลว่า อยู่ในช่วงปกติ (34-44) เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
Rapid letter naming
 
 • ทำได้ในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที แปลผลว่า ค่อนข้างเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้ในเวลา 60 - 120 วินาที แปลผลว่า อยู่ในช่วงปกติ (60 -120 วินาที) เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
 • ทำได้ในเวลามากกว่า 120 วินาที แปลผลว่า ค่อนข้างช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน (5 ปี)
Letter sound คะแนนเต็ม 25 คะแนน
  คะแนน ไม่มีค่าอ้างอิงปกติสำหรับการแปลผล
Category naming
  โหมดสัตว์ โหมดผักผลไม้ ไม่มีค่าอ้างอิงปกติสำหรับการแปลผล