เครือข่ายการพัฒนาเด็กอย่างครบวงจร
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
หัวข้อคำถาม : แบบสอบถามสำหรับประเมินการใช้แบบทดสอบรามาพร้อมอ่าน
 
   1. 1. ท่านสนใจแบบทดสอบรามาพร้อมอ่านในฐานะของบทบาทใดเป็นหลัก
1.1 ผู้ปกครองของเด็ก 1.2 ครูในสถานรับเลี้ยงเด็ก 1.3 ครูชั้นอนุบาล 1.4 ครูชั้นประถม 1.5 บุคลากรสาธารณสุข
   2. 2. ท่านได้รับประโยชน์จากแบบทดสอบรามาพร้อมอ่านมากน้อยเพียงใด
2.1 มาก 2.2 ค่อนข้างมาก 2.3 ค่อนข้างน้อย 2.4 น้อย
   3. 3. เด็กสนใจในการทำแบบทดสอบรามาพร้อมอ่าน มากน้อยเพียงใด
3.1 มาก 3.2 ค่อนข้างมาก 3.3 ค่อนข้างน้อย 3.4 น้อย
   4. 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
   5. หากท่านต้องการแบบทดสอบรามาพร้อมอ่านแบบ offline หรือมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ nicharar@gmail.com