เว็บไซต์ Read to Live (R2L) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย   ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เว็บไซต์ Read to Live (R2L) มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการช่วยสร้างพื้นฐานในช่วงแรกของชีวิตเด็กที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวต่อไป  ด้วยการใช้กิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมหลัก การเริ่มอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกของชีวิตเป็นต้นไป จะหมายถึงการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่(หรือผู้เลี้ยงดู) กับเด็ก (read to love)  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ (read to learn) และในที่สุดเมื่อถึงวันที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เองอย่างคล่องแคล่ว เด็กจะค่อยๆเริ่มต้นพัฒนาทักษะต่างๆ จำเป็นต่อการพึ่งตนเองและนำพาชีวิตตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (read to lead) ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคมโดยรวม

Update

 
หนังสือแนะนำ
ติ๊กต่อก
ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก ติ๊กต่อก เป็นเสียงนาฬิกาบอกเวลา
กุ๊กไก่ปวดท้อง
กุ๊กไก่ปวดท้อง นำเสนอภาพสีสันสดใส จากงานปั้นรูปสัต
ยามเช้า เบิกบาน
ยามเช้าเบิกบาน เป็นหนังสือภาพคำกลอนสำหรับเด็ก 0-3
 
 
 
 
 
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.