ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข

และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมประชุมวิชาการ“เรื่อง พัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน”

วันที่ 26- 28 มีนาคม 2555ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 2  อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


               ในขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังเตรียมการเพื่อเป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 (World Book Capital 2013) จึงเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ รณรงค์ให้ทุก ภาคส่วนของสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ครอบครัวอ่านหนังสือให้เด็กฟังโดยผ่านงานบริการในระบบสาธารณสุขด้วยรูปแบบ Reach Out and Read (ROR) เนื่องด้วยปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กปฐมวัย  โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านภาษาที่ล่าช้า พบมากที่สุดในเด็กไทย   การส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่วัยทารกโดยบุคลากรด้านสาธารณสุข จึงมีความสำคัญต่อการส่งเสริม สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและครอบครัว  และเป็นการเริ่มต้นของการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ  ต่อไป  โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย:กลุ่มเด็กและวัยรุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าวจึงได้จัด  “ประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน” เพื่อนำเสนอรูปแบบ ROR โดยเชิญ  Dr. Barry Zuckerman เป็นวิทยากร ผู้ซึ่งร่วมก่อตั้งโปรแกรม Reach Out and Read (ROR) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  มาร่วมให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ 20 ปี ของการดำเนินงาน ROR ในประเทศสหรัฐอเมริกา  และการจัดการประชุมครั้งนี้ยังจะเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั่วประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ข้อคิดเห็น  ตลอดจนประสบการณ์จริงจากเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่นำร่อง และเครือข่ายอื่นๆ ที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายแนวคิดของกิจกรรมดังกล่าว นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มเติม  
               คาดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนาคนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

                ค่าลงทะเบียน  :  ลงทะเบียนตลอดการประชุม 3 วัน   ท่านละ  2,000 บาท
                                : ลงทะเบียน 27  มีนาคม 2555   ท่านละ  1,000 บาท 
                                        :  ลงทะเบียน 27  มีนาคม 2555         ท่านละ  1,000 บาท 
                                        :  ลงทะเบียน 28  มีนาคม 2555         ท่านละ     700 บาท
(เบิกได้ตามสิทธิ)

     (ราคานี้รวม เอกสารประกอบการฟังบรรยาย/ การอบรมเชิงปฏิบัติการ(เฉพาะวันที่ 27 มี.ค.55)/เครื่องดื่ม/  อาหารว่าง/  และอาหารกลางวัน)


      ลงทะเบียนออนไลน์            ดาวโหลดใบลงทะเบียน        

   ดาวโหลดแผนที่งานประชุม     ดาวโหลดกำหนดการประชุม

 ___________________________________กำหนดการประชุมวิชาการ
เรื่อง พัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน
วันที่ 26- 28 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 2  อาคารรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
8.30  -  9.00 น. ลงทะเบียน
   
9.00  -  9.15 น.  พิธิเปิด
 
9.15 - 10.30 น. บทบาทของบุคลากรด้านสาธารณสุขในการวางรากฐานการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย  
  โดย Dr. Barry Zuckerman  แปลโดย ผศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์  
 
10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
 
11.00 - 12.00 น.  รูปแบบการส่งเสริมการอ่านผ่านงานบริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี : Reach out and read (ROR) 

โดย Dr. Barry Zuckerman แปลโดย พญ. สินดี จำเริญนุสิต
   
12.00 - 12.15 น.  ถาม-ตอบ
 
12.15 - 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.15 - 14.00 น. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการอ่านในระดับนานาชาติ                            
  โดย พญ. รมร แย้มประทุม  และพท.หญิง วิรงรอง  พรรคเจริญ


14.00 - 14.45 น.  นโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการอ่านในประเทศไทย                             
  โดย อ.ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์  และรศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ 
     
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
     
15.00 - 16.00 น.  เปิดการอภิปรายร่วมกัน  

 
 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555
   
8.30  -  9.00 น.  สรุปการนำเสนอในวันแรก  
     
 9.00  - 10.00 น.   การอ่านกับเด็กปฐมวัยในยุคข้อมูลข่าวสาร                              
  โดย Dr. Barry Zuckerman   แปลโดย พญ. เบญญาชลี เตชะแสนศิริ   
     
10.00 - 10.15 น.  ถาม-ตอบ  
     
10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ  
     
10.30 - 11.45 น.  งานท้าทายของบุคลากรด้านสาธารณสุขในการส่งเสริมการอ่าน: ประสบการณ์ในพื้นที่                           
  โดย พญ.นัยนา ณีศะนันท์  พญ. ชมพูนุท ไทยจินดา  และพญ. สินดี จำเริญนุสิต  
     
11.45 - 12.00 น. ถาม-ตอบ  
     
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 - 13.45 น.  การส่งเสริมการอ่านในสถานบริการสาธารณสุขในประเทศไทย: การศึกษานำร่อง                              
  โดย  ผศ.ดร.ชื่นฤดี  คงศักดิ์ตระกูล  และรศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์ 
   
13.45- 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ :  เทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือ และการสร้างสรรค์หนังสือเล่มแรก
  โดย คุณระพีพรรณ  พัฒนาเวช
 

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555
 
8.30  –  9.45 น.  พัฒนาการของสมองกับการอ่าน 
  โดย Dr. Barry Zuckerman   แปลโดย พญ. เบญญาชลี  เตชะแสนศิริ 
   
 9.45  - 10.00 น. ถาม-ตอบ
   
10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
   
10.15 - 11.30 น.  การทำงานของสมองกับการอ่านในเด็กไทย :  ผลการวิจัยเบื้องต้น
  โดย  รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์  และพญ. ดวงเดือน ชินรุ่งเรือง
   
 11.30 - 11.45 น. ถาม-ตอบ
   
 11.45 - 12.30 น.
ปิดประชุม  และรับประทานอาหารกลางวัน
   ________________________________________________
 
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.