รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์
กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม ปัจจุบันเป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย: กลุ่มเด็กและวัยรุ่น และเป็นหัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.