R2L เว็บไซต์ Read to Live (R2L) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยงบประมาณแผ่นดิน
  การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอาจทำได้หลากหลายรูปแบบ การอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งเป็นโปรแกรมระดับชาติในหลายประเทศดังเช่นโครงการ Bookstart ที่เริ่มต้นในประเทศอังกฤษ และแพร่หลายไปอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย หรือโครงการ Reach out and Read ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นเว็บไซต์ Read to Live (R2L) มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการช่วยสร้างพื้นฐานในช่วงแรกของชีวิตเด็กที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวต่อไป  ด้วยการใช้กิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมหลัก การเริ่มอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกของชีวิตเป็นต้นไป จะหมายถึงการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่(หรือผู้เลี้ยงดู) กับเด็ก (read to love)  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ (read to learn) และในที่สุดเมื่อถึงวันที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เองอย่างคล่องแคล่ว เด็กจะค่อยๆเริ่มต้นพัฒนาทักษะต่างๆ จำเป็นต่อการพึ่งตนเองและนำพาชีวิตตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (read to lead) ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคมโดยรวม

R2L จึงรวมหมายถึง 

Read to (create) love among people (being involved) ความรักและความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

Read to learn ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นที่เกิดการเรียนรู้  ผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือให้เด็กฟัง ตลอดจนถึงคนอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการนี้ จะเกิดการเรียนรู้กันโดยทั่วหน้า

Read to live จากความสัมพันธ์ที่ดีและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น จะทำให้เกิดการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขในสังคม โดยอาจมีรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Read to lead แม้จะดูคล้ายเป็นความฝัน แต่มีความเป็นไปได้ว่า เด็กๆ ที่เติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้าจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกให้กับสังคม โดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบที่เป็นข้อจำกัดทางสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

R2L จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนทุกกลุ่มในสังคม มาช่วยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน ร่วมแรงกันอย่างแข็งขัน เต็มไปด้วยมิตรภาพและความเข้าใจ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง กลุ่มผู้จัดทำเว็บไซต์จึงเลือก “ไก่” เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงาน เนื่องจาก “ไก่” เป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยเฉพาะในสังคมชนบท ซึ่งมักพบเห็นแม่ (และพ่อ) ไก่กับลูกๆ อยู่ด้วยกันเสมอ และไก่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งแต่เช้า เพราะเสียงไก่ขันเป็นเสียงสัญญาณสื่อถึงการตื่นเช้าเพื่อเริ่มต้นการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ “ก.ไก่” ยังเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเล่มแรกที่พ่อแม่ไทยจำนวนมากซื้อหามาให้เด็กฝึกอ่านก่อนเข้าเรียน แม้ R2L จะไม่มีวัตถุประสงค์ฝึกให้เด็กหัดอ่านหนังสือตั้งแต่เล็ก แต่ความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีอยู่เดิมในครอบครัวจำนวนมากเหล่านี้อาจเชื่อมโยงทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น 

โดยสรุป “ไก่” จึงเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก (หรือผู้ดูแลกับเด็ก ในกรณีที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่) ที่ขยันขันแข็งช่วยกันทำกิจกรรมเรื่องการอ่านหนังสือนิทานอย่างสนุกสนาน โดยไม่เน้นการฝึกอ่าน (ก.ไก่) อย่างเอาจริงเอาจัง

   
โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
Tel. 02-2003832  Fax 02-2003831  E-mail:thaidevelopment@hotmail.com
                  Copyright 2013 © ReadtoLive.net. All right reserved.